Лабораторията по компютърни симулации в медицината (ЛКСМ) в Техническия университет - Варна е основана през октомври 2016. Основните R&D дейности на лабораторията са в сферата на биомедицинското инженерство, включващо: клинично инженерство, моделиране и симулиране на биологични системи и медицински диагностични техники, моделиране и 3D прототипиране.

Ръководител: доц. д-р инж. Кристина Близнакова

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания по обявен конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г., с договор №DN17/2.

 

The MaXIMA action “Three dimensional breast cancer models for X-ray Imaging research” has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 692097.